Members

Vallipuram Nagarathnam

B.V.Sc.(Ceylon)
Reg. No: 51

Vajira Nilanthi Gunarathna

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 477

Vairavapillai Loganathan

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 358

Vadivel Mohan

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 489

Uthyarni Kugendiran

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 587

Uswatteliyanaralalage Felicia Ruwanie Perera

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 1127

Uswatta Liyanage Deepani Jayantha

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 1106

Ushanthi Dilmini Ramanayake

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 1544

Ushan Eranga Pallegama

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 1178

Uru Liyanage Dona Srini Lakshmi Gunasinghe

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 1174

Uragoda Appuhamilage Chatura Priyadaharsana

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 1807

Upul Priyantha Sethunga

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 1404

Upul Prasantha Rajapaksha Munasinghe Pathirana

B.V.Sc.
Reg. No: 1265

Upeksha Samithasali Pathirana

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 1596

Upasaka Kankanamge Nuwan Shyamal

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 1660

Unawatuna Gamage Jutimant Sasanka Wickramasuriya

B.V.Sc.(Ceylon) F.R.V.C.(Sweden)
Reg. No: 188

Ulaganathan Ushananthan

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 1381

Uduwarage Sadisha Gunarathna

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 1058

Udumalgala Arachchige Muditha Manohara

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 991

Uditha Indika Kumara Bandara Wijesinghe

B.V.Sc.(Sri Lanka) MSc (Sri Lanka)
Reg. No: 1299

Udeni Yapa Piyasena

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 1429

Udegedara Tharangani Kaushallya Hearth Herath

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 1126

Udayangani Priyanka Kumari Dissanayake

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 1288

Udaya Ranasinghe Seneviratne

B.V.Sc.(Sri Lanka)
Reg. No: 751